หนังสือทั่วไป
213 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ช) 185 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ภาพประกอบสี