Search results

7 results in 0.02s

หนังสือ

หนังสือ

  สารบัญ : ตอนที่ 1 บทนำ -- ตอนที่ 2 สมัยกาลบ้านปากเกร็ด -- ตอนที่ 3 ตั้งอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน -- ตอนที่ 4 ยกฐานะตำบลปากเกร็ดรวมกับอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุนเป็นอำเภอปากเกร็ด -- ตอนที่ 5 ผู้คนในอำเภอปากเกร็ด -- ตอนที่ 6 วิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นชาวปากเกร็ด -- ตอนที่ 7 พระมหากรุณาเสด็จยา
สารบัญ : ตอนที่ 1 บทนำ -- ตอนที่ 2 สมัยกาลบ้านปากเกร็ด -- ตอนที่ 3 ตั้งอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน -- ตอนที่ 4 ยกฐานะตำบลปากเกร็ดรวมกับอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุนเป็นอำเภอปากเกร็ด -- ตอนที่ 5 ผู้คนในอำเภอปากเกร็ด -- ตอนที่ 6 วิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นชาวปากเกร็ด -- ตอนที่ 7 พระมหากรุณาเสด็จยา
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สารบัญ : ตอนที่ 1 บ้านเรือนของคนบางบัวทอง
 • ตอนที่ 2 การศึกษาครั้งแรกในอำเภอบางบัวทองในสมัยแรกที่มีการก่อตั้งโรงเรียน
 • ตอนที่ 3 บางบัวทองแหล่งหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • ตอนที่ 4 ย่านการค้าในอำเภอบางบัวทอง
 • ตอนที่ 5 การปกครองของอำเภอบางบัวทอง
 • ตอนที่ 6 สถานที่สำคัญในอำเภอบางบัวทอง
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศศ.ม)สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศศ.ม)สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2555