Search results

1 results in 0.02s

หนังสือ

  หนังสือในโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
Note: หนังสือในโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
TOC:
 • มโนทัศน์และนโยบายวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
 • วัฒนธรรมร่วมภูมิภาคและแผนที่วัฒนธรรม
 • งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
 • นิยามและมิติของงานวิจัยวัฒนธรรมและวัฒนธรรมร่วมภูมิภาค
 • การวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • กรอบการวิจัยเรื่องการจัดการวัฒนธรรมไทย
 • การอนุรักษ์กับพัฒนา : การคิดใน-นอกกรอบ
 • งานอนุรักษ์และพัฒนาทางวัฒนธรรม
 • บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน เรื่องการจัดการวัฒนธรรม
 • วัฒนธรรมทางอาหารของไทย
 • กรอบการวิจัยเรื่องมาตรฐานของอาหารไทย
 • เครื่องปรุงรสในครัวไทย
 • สีในวัฒนธรรมไทย
 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตก
 • วิกฤติกาลของนักวิจัยไทย