หนังสือทั่วไป
515 หน้า
  ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือทั่วไป
1104 หน้า
  ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือทั่วไป
547 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
1106 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
376 หน้า
หนังสือทั่วไป
372 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 300 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • ทบทวนแนวคิดว่าด้วยพรมแดน
 • ชีวประวัติหมู่บ้านบริเวณเส้นพรมแดนปราสาทพระวิหาร
 • เส้นทางและการค้าพรมแดนจากเมืองกันทรลักษ์สู่เมืองจอมกระสานต์
 • ชาวไทยอีสานกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรของชาวเขมร
 • การรับรู้และการเปลี่ยนความหมายของพรมแดนและประวัติศาสตร์ว่าด้วยชีวิต
 • สรุป
 • รายการอ้างอิง
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ภาพประกอบ