หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
313 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
361 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
  หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับ...สองแดนอาหรับ โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สีสันที่แตกต่างท่ามกลางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง...โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบอ่าวเปอร์เซีย ประเทศทั้งสองมิได้เป็นเพียงจุดแวะจับจ่ายสินค้าปลอดภาษีระหว่างทางไปยุโร
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับ...สองแดนอาหรับ โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สีสันที่แตกต่างท่ามกลางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง...โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบอ่าวเปอร์เซีย ประเทศทั้งสองมิได้เป็นเพียงจุดแวะจับจ่ายสินค้าปลอดภาษีระหว่างทางไปยุโร
หนังสือทั่วไป
3 เล่ม : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
377 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
  แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน Content : ประวัติศาสตร์ - - สาระน่ารู้ - - สถานที่ - - เยี่ยมมอง - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว
แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน Content : ประวัติศาสตร์ - - สาระน่ารู้ - - สถานที่ - - เยี่ยมมอง - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว
TOC:
 • แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน Content : ประวัติศาสตร์ - - สาระน่ารู้ - - สถานที่ - - เยี่ยมมอง - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ฏ), 252 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
489 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
414 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง "ไทยศึกษา"
 • บทที่ 2 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
 • บทที่ 3 พัฒนาการของรัฐและอาณาจักรในประวัติศาสตร์ไทย
 • บทที่ 4 สังคมไทย
 • บทที่ 5 เศรษฐกิจไทย
 • บทที่ 6 การเมืองและการปกครองของไทย
 • บทที่ 7 ภาษาและวรรณคดีไทย
 • บทที่ 8 ศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย
 • บทที่ 9 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณีไทย
 • บทที่ 10 มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ