หนังสือทั่วไป
454 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
87 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
465 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
  นำเสนอความงดงามของภูมิประเทศ เจาะลึกถึงวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนในประเทศนิวซีแลนด์โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเสนอเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่วนที่สอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ โดยมีหมายเลขกำกับไว้พร้อมแผนที่ และส่วนสุดท้าย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง ที่พัก ภัตตาค
นำเสนอความงดงามของภูมิประเทศ เจาะลึกถึงวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนในประเทศนิวซีแลนด์โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเสนอเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่วนที่สอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ โดยมีหมายเลขกำกับไว้พร้อมแผนที่ และส่วนสุดท้าย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง ที่พัก ภัตตาค
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
393 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เล็กนั้นดี ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับชาวบ้านในลาว
 • เมื่ออุตสาหกรรมยางพาราเปลี่ยนเมืองไซเชดถา แขวงอัตปือ
 • เมืองไชยเชษฐา แขวงอัตปือ
 • อารยธรรมซายฟอง : Say Fong Cilivilzation มรดกประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม
 • "มรดกโลกที่วัดพู" ฟื้นฝอยหามรดกยุคอาณานิคมของอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส
 • เฮือนหิน
 • "ดอนคอน" ในสี่พันคอนแห่งแม่น้ำโขง
 • เขาพระวิหารและหมู่บ้านในแสงจันทร์
 • "ชาตินิยมเขมร" ในปาฐกถาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ประวัติศาสตร์เพื่อรับใช้การเมือง
 • ปะรำฤาษีที่สมโบร์ไพรกุก
 • เห็นเวียดนามผ่านกบฏชาวนา กว่างจุง [Quang Trung] วีรบุรุษกู้ชาติ
 • จามบานี: มุสลิมดั้งเดิมแห่งเวียดนาม
 • ตำนานจากปราสาทโปโรเม
 • ตลาดน้ำก๊ายรังและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
 • ออกแว [Oc Eo]
 • "ฮ่าเตียน" เมืองท่ายชายฝั่งของเมืองบันทายมาศ
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(16), 78 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำของบรรณาธิการ
 • คำนำเสนอ
 • บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ
 • ภาพสัลกที่ปราสาทบายนแสดงวิถีชีวิตชาวบ้าน

บายศรี / 2540

หนังสือทั่วไป
91 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
507 หน้า