นวนิยาย
232 หน้า
นวนิยาย
156 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
371 หน้า

ย่า / 2545

นวนิยาย
112 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
440 หน้า
นวนิยาย
647 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
535 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
นวนิยาย
138 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
290 หน้า
นวนิยาย
231 หน้า : ภาพประกอบ