นวนิยาย
580 หน้า
นวนิยาย
146 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
164 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
208 หน้า ; 21 ซม.