หนังสือทั่วไป
686 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ธ) 584 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย
พิมพ์เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย
หนังสือทั่วไป
350 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
12 เล่ม
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
507 หน้า : ภาพประกอบ
    View TOC
TOC:
  • อักษรย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎก
  • ปริทัศน์วรรณกรรมเกี่ยวกับสมาธิ
  • วิวัฒนาการการตีความคำสอนเรื่องสมาธิ ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย
  • การตีความคำสอนเรื่องสมาธิสายอานาปานัสสติ
  • การตีความคำสอนเรื่องสมาธิสายธุดงคกรรมฐานอีสาน
  • การตีความคำสอนเรื่องสมาธิสายธรรมกาย