วิทยานิพนธ์
(ก-ซ), 93 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
หนังสือทั่วไป
686 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ธ) 584 หน้า : ภาพประกอบสี
  พิมพ์เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย
พิมพ์เผยแพร่ ห้ามจำหน่าย
หนังสืออ้างอิง
583 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
350 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
12 เล่ม
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม
งานวิจัย
126 หน้า
  ฉบับอัดสำเนา, รวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศษสนา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
ฉบับอัดสำเนา, รวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศษสนา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
หนังสือทั่วไป
507 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • อักษรย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎก
 • ปริทัศน์วรรณกรรมเกี่ยวกับสมาธิ
 • วิวัฒนาการการตีความคำสอนเรื่องสมาธิ ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย
 • การตีความคำสอนเรื่องสมาธิสายอานาปานัสสติ
 • การตีความคำสอนเรื่องสมาธิสายธุดงคกรรมฐานอีสาน
 • การตีความคำสอนเรื่องสมาธิสายธรรมกาย