หนังสือทั่วไป
576 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
513 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(40), 1039 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
CL14
91 เล่ม ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
    ตู้พระไตรปิฎกชั้น 3
Note: ตู้พระไตรปิฎกชั้น 3
สารนิพนธ์
(ฉ), 90 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
CL14
(76) 912 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
    โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.