หนังสือทั่วไป
(21), 1,143 หน้า : 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 พระพุทธเจ้า บทที่ 1 พุทธประวัติ
 • บทที่ 2 มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
 • ส่วนที่ 2 พระธรรม บทที่ 3 ลักษณะของคำสอน
 • บทที่ 4 พระพุทธศาสนากับสังคมและความสัมพันธ์ของมนุษย์
 • บทที่ 5 ชีวิตมนุษย์
 • บทที่ 6 พุทธมรรคาและหลักปฏิบัติ
 • บทที่ 7 จริยธรรม
 • บทที่ 8 การปฏิบัติภาวนา
 • บทที่ 9 ปัญญา
 • บทที่ 10 เป้าหมายของพระพุทธศาสนา
 • ส่วนที่ 3 พระสงฆ์ บทที่ 11 บรรพชิตและฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรมและพระอริยบุคคล
 • บทที่ 12 บุคคลผู้เป็นแบบอย่าง
CL14
[75] 984 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
(10), 518 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กำเนิดและพัฒนาการคำสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
 • บทที่ 2 สาระสำคัญและโครงสร้างพระไตรปิฎก
 • บทที่ 3 แนวคิดและหลักการบัญญัติพระวินัยในพระวินัยปิฎก
 • บทที่ 4 การวินิจฉัยพระวินัยในพระวินัยปิฎก
 • บทที่ 5 วิเคราะห์พระสูตรสำคัญในพระสุตตันตปิฎก
 • บทที่ 6 วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญในพระสุตตันตปิฎก
 • บทที่ 7 วิเคราะห์สาระสำคัญขององค์ธรรมในพระอภิธรรมปิฎก
 • บทที่ 8 วิเคราะห์สาระสำคัญที่ปรากฏในคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก
หนังสือทั่วไป
(ก-ค), 88 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
(40), 1039 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
CL14
[76] 810 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
513 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12), 238 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
งานวิจัย
(ฉ), 154 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(61) 325 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(105) 441 หน้า ; 21 ซม.
CL14
45 เล่ม ; 24 ซม.
  รัฐบาลจักพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2557
Note: รัฐบาลจักพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2557
CL14
[75] 910 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สารนิพนธ์
(ฉ), 90 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือทั่วไป
(40), 1039 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
513 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
576 หน้า ; 21 ซม.
CL14
(76) 912 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
CL14
91 เล่ม ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
  ตู้พระไตรปิฎกชั้น 3
Note: ตู้พระไตรปิฎกชั้น 3
หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
หนังสือทั่วไป
327 หน้า ; 21 ซม.
  พิมพ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 24 กรกฎาคม 2545
Note: พิมพ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 24 กรกฎาคม 2545
หนังสือทั่วไป
188 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 250 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
684 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
586 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
513 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
495 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
255หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(ก-ฆ), (48), 820 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
70 หน้า ; 21 ซม.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ญ) 113 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์ (พธ.ด)--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2553
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์ (พธ.ด)--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2553
หนังสือทั่วไป
69 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฒ) 369 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ก-ฎ) 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสนาและปรัชญา-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสนาและปรัชญา-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
หนังสืออ้างอิง
285หน้า
หนังสืออ้างอิง
303หน้า
หนังสืออ้างอิง
294หน้า ภาพประกอบ:
หนังสืออ้างอิง
320หน้า
หนังสืออ้างอิง
372หน้า
หนังสืออ้างอิง
362หน้า
หนังสืออ้างอิง
326หน้า
หนังสืออ้างอิง
359หน้า
หนังสืออ้างอิง
391 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
295 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสืออ้างอิง
305 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
316 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
321 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
302 หน้า : ภาพประกอบ