วิทยานิพนธ์
(ก-ช) 90 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
107 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า
หนังสือทั่วไป
83 หน้า
หนังสือทั่วไป
91 หน้า
หนังสือทั่วไป
831 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
375 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
282 หน้า : ภาพประกอบ ; 16 ซม.
หนังสือทั่วไป
376 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
ไม่ปรากฎเลขหน้า ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
603 หน้า
หนังสือทั่วไป
323 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
560 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
87 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
313 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
313 หน้า
หนังสือทั่วไป
424 หน้า
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบสี