สารนิพนธ์
ด, 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฒ, 143 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ณ, 141 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฑ, 102 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฏ, 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฎ, 77 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ฎ), 103 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.