หนังสือทั่วไป
86 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
79 หน้า
หนังสืออ้างอิง
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
69 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
96 หน้า ภาพสีประกอบ 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
[4], 282 หน้า
  View TOC
TOC:
 • เวทีโลก : เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • แนวทางการศึกษาเพื่อเข้าใจโลกร่วมสมัย
 • แนวคิดในการศึกษาโลกร่วมสมัย
 • นโยบายต่างประเทศ : เครื่องมือของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
 • โลกร่วมสมัย : ความเป็นมาของโลกปัจจุบัน
 • สหรัฐอเมริกาในโลกร่วมสมัย
 • แนวความคิด "อนุรักษ์นิยมใหม่" ในสหรัฐอเมริกา
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบสี
  อุทิศแด่ คุณหญิงสอาดจิตต์ วรสุนทโรสถ ผู้เป็นมารดา
อุทิศแด่ คุณหญิงสอาดจิตต์ วรสุนทโรสถ ผู้เป็นมารดา
หนังสือทั่วไป
119 หน้า
76 หน้า 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
378 หน้า : ภาพประกอบ