นวนิยาย
695 หน้า
นวนิยาย
678 หน้า
นวนิยาย
380 หน้า

โกบี / 2552

นวนิยาย
528 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
105 หน้า : ภาพประกอบ ; 16 ซม.
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ

โขน / 2541

หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
272หน้า ภาพประกอบ
นวนิยาย
3 เล่ม
หนังสือทั่วไป
109 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
317 หน้า : ภาพประกอบ