Search results

29,949 results in 0.05s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของชาวปกาเกอะญอบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ คือ แบบสอบถามปลายเปิด จำนวน ๔ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ ๒ บริบทชุมชนบ้านแม่เหาะ ตอนที่ ๓ สภาพชีวิตของชุมชนบ้านแม่เหาะ และตอนที่ ๔ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนบ้านแม่เหาะ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อ้างอิงเปรียบเทียบข้อมูลในเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ผลการวิจัยพบว่า: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีวิดีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา ไม่ว่าจะเป็นในด้านปัจจัยภายในของสังคม และปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยใหม่ ซึ่งมีปัจจัยเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อมทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชนบ้านแม่เหาะควบคู่กันไป เหตุที่เป็นดังนี้ก็เนื่องมากจากการที่ระบบทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชี่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของชาวปกาเกอะญอบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ คือ แบบสอบถามปลายเปิด จำนวน ๔ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ ๒ บริบทชุมชนบ้านแม่เหาะ ตอนที่ ๓ สภาพชีวิตของชุมชนบ้านแม่เหาะ และตอนที่ ๔ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนบ้านแม่เหาะ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อ้างอิงเปรียบเทียบข้อมูลในเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ผลการวิจัยพบว่า: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีวิดีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา ไม่ว่าจะเป็นในด้านปัจจัยภายในของสังคม และปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยใหม่ ซึ่งมีปัจจัยเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อมทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชนบ้านแม่เหาะควบคู่กันไป เหตุที่เป็นดังนี้ก็เนื่องมากจากการที่ระบบทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชี่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
The objective of the Study of changes in the Karen Pagagayaw, Ban Mae Hoh Community, Mae Hoh Sub-District, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province is to study the history, changing and factors that cause changing of the Pagagayaw people in Ban Mae Hoh, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province. The population in this study is 30 cases living in Ban Mae Hoh community, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province. The qualitative research tools were 4 sections of open-ended questionnaires, consisted of part 1) general information about interviewees, part 2) about Ban Mae Hoh community, part 3) about life conditions in Ban Mae Hoh and part 4) the community factors that cause changes within the Ban Mae Hoh community. The data was analyzed from the interview and the study of previous research papers. The research found that: From the study of changes in the Karen Pagagayaw, Ban Mae Hoh Community, Mae Hoh Sub-District, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province, their way of life has different from the traditional practice in terms of internal factors like society and external factors arising from the current trend of changing according to the modern era for Ban. The important factor that results in the changes is both Internal and external factors. These factors will cause both positive and negative impacts to the Mae Hoh community in the same time. The reasons are that the social and cultural systems of human beings are constantly intertwined and therefore want to study the changes of the Karen Pagagayaw community, Ban Mae Hoh Community, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province.
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • มายาคติปิ๊งแวบ
 • เราเข้าใจประวัติศาสตร์นวัตกรรม
 • นวัตกรรมมีระเบียบวิธี
 • ทุกคนรักความคิดใหม่ๆ
 • นักประดิษฐ์ฉายเดี่ยว
 • ความคิดดีๆ ล้วนหายาก
 • เจ้านายคุณรู้เรื่องนวัตกรรมดีกว่าคุณ
 • ความคิดที่ดีที่สุดชนะ
 • ปัญหาและทางออก
 • นวัตกรรมย่อมดีเสมอ
 • ปัจฉิมกถา : เหนือกระแสคลั่งไคล้และประวัติศาสตร์
 • เคล็ดลับคิดเชิงสร้างสรรค์
 • วิธีขายความคิด
 • วิธีรักษาแรงขับ
 • งานวิจัยและแหล่งข้อมูลแนะนำ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความหมายและความสำคัญของการพูด
 • คุณธรรมและจรรยามารยาทของผู้พูด
 • แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพในการพูด
 • การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง
 • การใช้ความคิด
 • การใช้คำพูด
 • การใช้เสียงพูด
 • กิริยาอาการในขณะพูด
 • การพูดหน้าที่ประชุม
 • การอภิปาย
 • การสนทนา
 • การสัมภาษณ์
 • การอ่านให้น่าฟัง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์
 • วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น
 • โตเป็นผู้ใหญ่
 • ทำไมต้องเติบโต?
หนังสือ

  รายงานการสัมมนาวิชาการและรณรงค์เพื่อร่วมสร้างรักและสันติในชีวิตคู่
Note: รายงานการสัมมนาวิชาการและรณรงค์เพื่อร่วมสร้างรักและสันติในชีวิตคู่
TOC:
 • แนวความคิดและความเป็นมาของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
 • นโยบายและมาตรการของรัฐไทยในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
 • ขนาดของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่และผลกระทบทางสุขภาพ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความรุนแรงต่อผู้หญิง การแก้ปัญหาและการสู้กลับของผู้หญิง
 • ช่องโหว่ในระบบกฎหมายไทยและแนวทางของกฎหมายเฉพาะเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง
 • นโยบายกระทรวงยุติธรรมต่อการปรับปรุงระบบกฎหมาย เพื่ออำนวยความยุติธรรมต่อผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง
 • การสร้างกลไกทางสังคมเพื่อป้องกันปัญหาและปกป้องผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง
 • นโยบายกระทรวงมหาดไทยต่อการสร้างกลไกทางสังคม เพื่อป้องกันปัญหาและปกป้องผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง
 • การปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์
 • นโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อการปรับปรุงระบบบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง
 • การปรับปรุงระบบการสอนสวนเพื่ออำนวยความยุติธรรมต่อผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง
 • นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อการปรับปรุงระบบการสอบสวน เพื่ออำนวยความยุติธรรมต่อผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภัยพิบัติและเพศสภาพ
 • ชนชั้นและชายขอบ
 • ผู้หญิงชายฝั่งอันดามัน
 • พื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาและชีวิตที่หลากหลาย
 • เมื่อคลื่นยักษ์มาเยือน
 • การสร้างชีวิตใหม่
 • การเปลี่ยนเแปลงอันเกิดจากสึนามิ
 • ข้อเสนอแนะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • แนวคิดเรื่องการค้ามนุษย์
 • การค้าหญิงกับละเมิดสิทธิมนุษยมนุษยชน
 • การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • การสืบสวนและการช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • กฎหมายและขั้นตอนการดำเนินคดี
 • การดำเนินงานบ้านพัก
 • ประเด็นสุขภาพ
 • การกลับสู่ถิ่นฐานเดิม
 • การสร้างชีวิตใหม่
 • การวิจัยและการเก็บบันทึกข้อมูล
 • การป้องกันและการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 • การรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • การทำงานกับเด็ก
 • การทำงานกับหญิงให้บริการทางเพศ