Search results

33,125 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)
TOC:
 • บทความวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับผู้เรียน Generation Z
 • กลวิธีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยการสอนโดยเน้นการสังเกตรูปภาษาในบริบท
 • บทความวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านและการเขียนของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติและโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว
 • การร่วมผลิตในการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนร่มพัฒนา : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดระยอง
 • การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม - แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนาวคิด TPACK เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • รูปแบบการบริหารแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะของโรงเรียนบ้านนามน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบทดสอบคุณลักษณะความเป็นครู
 • รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการในกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • บทความวิชาการ การสังเคราะห์บทความวิจัยด้าภาษาไทยและไทยศึกษาที่ได้ทุนวิจัยในฐานข้อมูล CNKI ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2013-2020
 • ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟัง พุโภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริยญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทาง Microsoft Team
 • การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กลวิธีการอ่านที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อภิสัมพันธสารในงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
 • ข้อผิดพลาดสำคัญที่เกิดจากการแปลภาษอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาไทย
 • กลยุทธการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและความสามารถการปรับตัวทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวจีนและชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยไทย
 • รูปแบบการพัฒนายุวทัคคุทเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเทศลาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กับการจัดการแหล่งเรยนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชน
 • การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 65 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
Note: ปีที่ 65 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2565
TOC:
 • 150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรฺหมรังสี พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • 95 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • พระอุปคุต : พระอรหันตสาวกผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา
 • โคมตรา พุทธบูชาแห่งคืนวิสาขปุรณมี
 • นวราชสังคีตรังสรรค์จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 • พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
 • บ้านจารย์ตำรา : จากนามบ้านตามนิทานปาจิต อรพิม ถึงรองรอยชุมชนโบราณสมัยเขมร ร่วมสมัยเมืองโบราณพิมาย
 • การอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์เจีดีย์วัดอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
 • การวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมรัตนตรัยแห่งวิมายปุระ
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : ประวัติวันแรงงานแห่งชาติของไทย
 • ภาพเก่า - เล่าอดีต : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ถามมา -ตอบไป : ข้าพระ โยมสงฆ์
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : ประติมากรรมพระสุภูติจำลอง จากเมืองนครศรีธรรมราช
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552