Search results

33,125 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลังพุทธธรรม
 • อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ
 • หลักปฏิจจสมุปบาท
 • ขันธ์ 5 องค์ประกอบของชีวิต
 • หลักไตรลักษณ์
 • หลักกรรมในพระพุทธศาสนา
 • สังสารวัฏในพุทธศาสนาเถรวาท
 • โพธิปักขิยธรรม
 • นิพพาน
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565)
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565)
TOC:
 • การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ความต้องการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • การเก็บรักษาน้ำสกัดมันฝรั่งเพื่อทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) สำเร็จรูปสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • การรับรู้ของมีส่วนได้เสียาภยใน (Internsl) ต่อการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเจตคติและความพึงพอใจ ของนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การพัฒนาระบบการยื่นคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตนี
 • การประเมินผลของหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตของยาสูบในหลอดทดลอง
 • ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับใช้ในการสอนแบบออนไลน์
 • การศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของผงยิบซั่ม
 • การศึกษาพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563
 • การสังเคราะห์พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวจากของเสียบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
 • การวิเคราะห์ผลงงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2559-2563
 • ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การวิเคราะห์ความสำคัญของกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ผลของการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัขกรรมเพื่อการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาคาร์บามาซีปีนด้วยการตรวจยืน HLA-B*15:02 ในผู้ป่วยรายใหม่โรคประสาทไทรเจมินัล
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นผลงานทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กลยุทธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการทำวิจัยทางคลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  พิมพ์เนื่องในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ พลโทจิตต์ สุนทานนท์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร
พิมพ์เนื่องในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ พลโทจิตต์ สุนทานนท์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550