Search results

33,136 results in 0.05s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บริบทและแนวโน้มภายใต้ภาวะความปรกติใหม่ (New Normal)
 • บทที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
 • บทที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
 • บทที่ 4 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • บทที่ 5 การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 • บทที่ 6 การบริหารภาวะความปรกติใหม่
 • บทที่ 7 สุขภาพของผู้นำองค์กร
 • บทที่ 8 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • แนวคิดและหลักการวิจัยชุมชน
 • การเปิดสถานการณ์ชุมชน
 • การกำหนดผู้ให้ข้อมูล
 • การสร้างแนวคำถามเพื่อการเก็บข้อมูล
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูล
 • การเขียนรายงาน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวิต
 • บทที่ 2 ความทุกข์ของชีวิต พุทธพจน์
 • บทที่ 3 จิต
 • บทที่ 4 กรรม
 • บทที่ 5 ความสุข
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนา
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • แนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียว
 • แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • แนวคิดเมืองสะอาดและเมืองสีเขียว
 • การจัดการชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
 • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • บทส่งท้าย : กรณีศึกษาจากงานวิจัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วิภังค์ กลุ่มที่ 1 ธรรมชาติพื้นฐานของชีวิต
 • วิภังค์กลุ่มที่ 2 ธรรมฝ่ายทุกข์ และธรรมฝ่ายดับทุกข์
 • วิภังค์กลุ่มที่ 3 ธรรมในหมวดโพธิปักขิยธรรม
 • วิภังค์กลุ่มที่ 4 ธรรมปฏิบัติเพิ่มจากโพธิปักขิยธรรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ทำความรู้จักธนาคารหน่วยกิต
 • การใช้ระบบธนาคารหน่วยกิตทั่วโลก
 • แนวคิดระบบธนาคารหน่วยกิตในประเทศไทย
 • สถานภาพและการนำระบบธนาคารหน่วยกิตสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
 • การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตในประเทศไทยและแนวทางการดำเนินงานต่อไป
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสือ