หนังสือทั่วไป
240 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
หนังสือทั่วไป
10, 24 หน้า
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า ภาพประกอบ 30 ซม.
เรื่องสั้น
132 หน้า
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
    ชื่อเรื่องจากปกนอก:สู่ความเป็นยอดอัจฉริยะ
Note: ชื่อเรื่องจากปกนอก:สู่ความเป็นยอดอัจฉริยะ
หนังสือทั่วไป
108 หน้า
หนังสือทั่วไป
500 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
320 หน้า ; 24 ซม.