นวนิยาย
352 หน้า
นวนิยาย
564 หน้า
นวนิยาย
366 หน้า
นวนิยาย
723 หน้า
หนังสือทั่วไป
199 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า

Charbook 2541

หนังสือทั่วไป
137 หน้า

At the Restaurant 2542

หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
202 หน้า