นวนิยาย
800 หน้า
นวนิยาย
352 หน้า
นวนิยาย
403 หน้า
นวนิยาย
360 หน้า
นวนิยาย
512 หน้า
นวนิยาย
564 หน้า
นวนิยาย
366 หน้า
นวนิยาย
723 หน้า
นวนิยาย
341 หน้า

เต็ลมา 2538

นวนิยาย
251 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.