Search results

33,125 results in 0.05s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ที่ทางของพหุวัฒนธรรมกับความไว้วางใจ
 • นโยบายพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน : จากมุมมองของแคนาดาสู่ชายแดนใต้ของไทย
 • บริบทชายแดนใต้กับความหวาดระแวงที่เริ่มก่อตัว
 • การรับรู้และความเข้าใจนโยบายพหุวัฒนธรรม Track 1 ผู้กำหนดนโยบาย
 • การรับรู้และความเข้าใจนโยบายพหุวัฒนธรรม Track 2 นักวิชาการกับภาคประชาสังคม
 • Track 3 ชาวบ้านและประชาชนทั่วไป
 • ข้อกังวลในนโยบายพหุวัฒนธรรมกับการสร้างความไว้วางใจ
 • บทสรุป : พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้สร้างความไว้วางใจได้จริงหรือ?
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความขัดแย้งในสังคมไทย
 • แนวคิดการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง
 • บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและยุทธวิธีของคนกลาง
 • เครื่องมือและทักษะที่จำเป็นของคนกลาง
 • การไกล่เกลื่ยโดยคนกลางในสังคมไทย : บทเรียนและข้อควรระวัง
 • ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง
 • ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • สภาพปัญหาจริยธรรมวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • กลไกการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. พระมหากษัตริย์ไทยกับกระทรวงมหาดไทย
 • 2. สถานที่ ศาลากลางและที่่ว่าการอำเภอ
 • 3. ภารกิจและหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
 • 4. บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
 • 5. สิ่งของที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงมหาดไทย
 • 6. เอกสารสิ่งพิมพ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติกระทรวงมหาดไทย
 • พระมหากษัตริย์กับกระทรวงมหาดไทย
 • สถานที่ ศาลากลางจังหวัดต่างๆ
 • ภารกิจและหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
 • บุคลากรสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
 • เอกสารและสิ่งพิมพ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 งบประมาณ
 • ส่วนที่ 4 บทความ และผลงานโดดเด่น
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สถาบันสงฆ์
 • วัดกับศาสนสมบัติ
 • พระสงฆ์กับนิคหกรรม
 • กาสรจัดการวัดและศาสนสมบัติ
 • ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์
 • มรดกพระภิกษุ
 • กฎหมายเถรสมาคม
 • การลงนิคหกรรมกับอำนาจฝ่ายอาณาจักร
 • พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
 • พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • บทส่งท้าย : เมื่อพระภิกษุต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา
หนังสือ

  พิมพ์ประกาศพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 9-11 ธันวาคม 2558
Note: พิมพ์ประกาศพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 9-11 ธันวาคม 2558
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • หลักนิติธรรม ในมิติระหว่างประเทศ
 • หลักนิติธรรม ในฐานะที่เป็นหลักพื้นฐานของรัฐเสรีธิปไตย
 • หลักนิติธรรม ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและในรัฐธรรมนูญของไทย
 • แนวทางในการบัญญัติหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กรอบคิดในการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอ
 • การสำรวจ ทบทวน วรรณกรรม
 • พัฒนาการสิทธิชุมชนในทางสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 2550 พุทธศักราช 2560
 • การบังคับใช้
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
 • หลักการที่ดีและตัวอย่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนในกรณีต่างประเทศ
 • ข้อเสนอเพื่อการบัญญัติ "สิทธิชุมชนชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม" ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ