Search results

4 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความท้าทายใหม่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง
 • ในรอยต่อของยุคเปลี่ยนผ่าน
 • จุดประกายทางความคิด พลิกฟื้นยุคดิจิทัล
 • สร้างเหตุปัจจัย นำไปฟื้นวัด
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ก่อร่างสร้างวัด จัดการบวชเรียน
 • ตรวจตราผลลัพธ์ บวชพระให้ถึงธรรม?
 • เจาะลึกกรณีศึกษา : ไตรสิกขาเปลี่ยนชีวิต
 • เปิดหลักสูตร : เรียนรู้อย่างบูรณาการ รอบด้าน ทุกมิติ
 • กระบวนการเรียนการสอนจากห้องเรียน สู่สังฆะ
 • ถอดบทเรียนรู้ : ปัจจัยสู่การบวชพระให้ถึงธรรม
 • บทสรุป : เก็บบทเรียน เป็นเทียนนำทาง
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเป็นมา ก่อนจะคิดทิศทางใหม่
 • ทุนรากฐานเพื่อการต่อยอดธรรม
 • สำรวจบทเรียนเก่า ก่อนก้าวใหม่
 • การบริหารเส้นทางธรรมของ ศพอ. วัดนายโรง
 • จุดอ่อน จุดแข็ง แห่งการก้าวต่อ