Search results

88 results in 0.03s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหน้าที่ชาวพุทธในพุทธปรัชญาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาหลักพรหมชาลสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท และ ๓) เพื่อศึกษาหน้าที่ชาวพุทธตามหลักพรมชาลสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร คือศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตำราอื่นๆ ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า หน้าที่ชาวพุทธ หมายถึง สิ่งที่ต้องทำหรือธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องทำเหมือนชาวนาก็มีหน้าที่ต้องทำนาพ่อค้าก็มีหน้าที่ต้องค้าขายครูมีหน้าที่ต้องสอนหนังสือเป็นต้นหากจะชี้แจงในที่นี้ก็มากเหลือที่จะกล่าวได้โดยสิ้นเชิงแต่ถ้ารวบรวมกล่าวให้สั้นแล้วหน้าที่ของคนก็มีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นคือหน้าที่ที่ต้องทำแก่ตนเองอย่างหนึ่งและหน้าที่ที่ต้องทำให้แก่คนอื่นอย่างหนึ่งบรรดาหน้าที่ทั้งสองอย่างนั้นหน้าที่ที่ต้องทำแก่ตนเองในฐานะที่เกิดมาเป็นคนนั้นเบื้องต้นต้องพยายามสร้างตนให้มีหลักฐานหลักแหล่งสมกับที่เกิดมาในโลกนี้ให้ได้ก่อนโดยบำเพ็ญคุณธรรมสี่ข้ออันเป็นหลักทำประโยชน์ที่ตนต้องการในปัจจุบันให้สำเร็จ พรหมชาลสูตร เป็นข่ายที่ทำให้สมณพราหมณ์หลงอยู่ในความเห็นผิด (ทิฏฐิ ๖๒ ประการ) จนต้องติดข้องอยู่กับเวียนว่ายตายเกิด ดุจข่ายคลุมไว้ อาศัยอยู่ในข่ายนี้ เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ ติดอยู่ ในข่ายนี้ ถูกข่ายคลุมไว้ เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ เปรียบเหมือนชาว ประมงหรือลูกมือชาวประมงผู้ฉลาด ใช้แหตาถี่ทอดลงยังหนองน้ำเล็กๆ เขาคิดอย่างนี้ว่า บรรดาสัตว์ใหญ่ๆ ในหนองนี้ทั้งหมด ถูกแห คลุมไว้ ติดอยู่ในแห เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในแห ติดอยู่ในแหนี้ ถูกแห คลุมไว้ เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในแห ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะ หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็ฉันนั้น หน้าที่ชาวพุทธตามหลักพรมชาลสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท “เบญจศีล” หรือศีลทั้ง ๕ ข้อ เป็นศีลข้อกำหนดสำหรับชาวพุทธทั่วไปควรรักษา คุณค่าของเบญจศีลนี้ “เบญจศีล” เป็นหลักควบคุมความประพฤติเบื้องต้นของมนุษย์ ให้มนุษย์ตั้งอยู่ในคุณธรรม เพื่อให้ประพฤติความดียิ่งขึ้นไป ดังเช่นคนเราจะเขียนหนังสือได้ดี และตรงสวยงาม เริ่มแรกจำต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลัก ตัวอักษรที่ปรากฏจะตรงดี และเรียบร้อย หาไม่ก็จะคดเคี้ยวขาดความสวยงาม ครั้นเมื่อชำนาญดีแล้ว ก็สามารถเขียนให้ตรงโดยไม่อาศัยเส้นบรรทัดได้ การประพฤติธรรม ประพฤติความดี ก็ฉันนั้น เริ่มแรกจำต้องอาศัยอะไรสักอย่างเป็นหลัก ให้เกิดความมั่นคง และเป็นพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหน้าที่ชาวพุทธในพุทธปรัชญาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาหลักพรหมชาลสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท และ ๓) เพื่อศึกษาหน้าที่ชาวพุทธตามหลักพรมชาลสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร คือศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตำราอื่นๆ ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า หน้าที่ชาวพุทธ หมายถึง สิ่งที่ต้องทำหรือธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องทำเหมือนชาวนาก็มีหน้าที่ต้องทำนาพ่อค้าก็มีหน้าที่ต้องค้าขายครูมีหน้าที่ต้องสอนหนังสือเป็นต้นหากจะชี้แจงในที่นี้ก็มากเหลือที่จะกล่าวได้โดยสิ้นเชิงแต่ถ้ารวบรวมกล่าวให้สั้นแล้วหน้าที่ของคนก็มีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้นคือหน้าที่ที่ต้องทำแก่ตนเองอย่างหนึ่งและหน้าที่ที่ต้องทำให้แก่คนอื่นอย่างหนึ่งบรรดาหน้าที่ทั้งสองอย่างนั้นหน้าที่ที่ต้องทำแก่ตนเองในฐานะที่เกิดมาเป็นคนนั้นเบื้องต้นต้องพยายามสร้างตนให้มีหลักฐานหลักแหล่งสมกับที่เกิดมาในโลกนี้ให้ได้ก่อนโดยบำเพ็ญคุณธรรมสี่ข้ออันเป็นหลักทำประโยชน์ที่ตนต้องการในปัจจุบันให้สำเร็จ พรหมชาลสูตร เป็นข่ายที่ทำให้สมณพราหมณ์หลงอยู่ในความเห็นผิด (ทิฏฐิ ๖๒ ประการ) จนต้องติดข้องอยู่กับเวียนว่ายตายเกิด ดุจข่ายคลุมไว้ อาศัยอยู่ในข่ายนี้ เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ ติดอยู่ ในข่ายนี้ ถูกข่ายคลุมไว้ เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ เปรียบเหมือนชาว ประมงหรือลูกมือชาวประมงผู้ฉลาด ใช้แหตาถี่ทอดลงยังหนองน้ำเล็กๆ เขาคิดอย่างนี้ว่า บรรดาสัตว์ใหญ่ๆ ในหนองนี้ทั้งหมด ถูกแห คลุมไว้ ติดอยู่ในแห เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในแห ติดอยู่ในแหนี้ ถูกแห คลุมไว้ เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในแห ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะ หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็ฉันนั้น หน้าที่ชาวพุทธตามหลักพรมชาลสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท “เบญจศีล” หรือศีลทั้ง ๕ ข้อ เป็นศีลข้อกำหนดสำหรับชาวพุทธทั่วไปควรรักษา คุณค่าของเบญจศีลนี้ “เบญจศีล” เป็นหลักควบคุมความประพฤติเบื้องต้นของมนุษย์ ให้มนุษย์ตั้งอยู่ในคุณธรรม เพื่อให้ประพฤติความดียิ่งขึ้นไป ดังเช่นคนเราจะเขียนหนังสือได้ดี และตรงสวยงาม เริ่มแรกจำต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลัก ตัวอักษรที่ปรากฏจะตรงดี และเรียบร้อย หาไม่ก็จะคดเคี้ยวขาดความสวยงาม ครั้นเมื่อชำนาญดีแล้ว ก็สามารถเขียนให้ตรงโดยไม่อาศัยเส้นบรรทัดได้ การประพฤติธรรม ประพฤติความดี ก็ฉันนั้น เริ่มแรกจำต้องอาศัยอะไรสักอย่างเป็นหลัก ให้เกิดความมั่นคง และเป็นพื้นฐาน
This thesis serves the purposes: 1) to study Buddhist duties in Theravada Buddhist Philosophy, 2) to study on Brahmajala Sutta in Theravada Buddhist Philosophy, and 3) to study Buddhist duties according to Brahmajala Sutta in Theravada Buddhist Philosophy. Using the document research method Is studying the Buddhist scriptures. Relevant research and other textbooks. The results of the research were found that: The Buddhist duties mean something to do or business, something that needs to be done like a farmer is obliged to do the farmer, it is obliged to trade, the teacher is obliged to teach the book, etc. If you clarify here, it is very much. But to summarize briefly, there are only two functions: one's own duty and one's own. To make one the other, both of these duties must be done to themselves as they are born, in the first place, to try to establish oneself with the first place in the world. Four virtuous virtues are the four main virtues that they are doing today. Brahmajala Sutta is a net that made Brahmins in the wrong opinion. That causes the Brahmin monks to commit wrongdoing (62 Views), so that they must be involved in the death penalty. As the sutras say, "Monks are everywhere. It is a monk or a Brahman. The past is good, defining of the future, define of the past and of the future is good. There are opinions in both past and future. All these Brahmans were involved in 62 views. As veiled Live in this world when it pops out, it is in this network attached to the pitfall net is covered. The role of the Buddhists in accordance with the principles of ritual Buddhist Theravada Buddhist philosophy “Panca Sila” or the five precepts as a precept. The value of this Benjamin, “Benjamin” is the primary control of human conduct. To be human in virtue, to keep up the good as a man, we will write well and beautifully. Initially, we need to rely on the lines. The letters appear to be straight and good, not to be twisted beautiful. Now when it is good it can be written straight without lines and good conduct. First of all, I have to rely on something to secure and as a basis.
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.บ)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2542
Note: ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.บ)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2542
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556