สารนิพนธ์
(ก-ถ) 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
นวนิยาย
757 หน้า
นวนิยาย
378 หน้า ; 21 ซม.

ไม้ป่า / 2554

นวนิยาย
454 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
272 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
384 หน้า
นวนิยาย
310 หน้า

ชาวกรง / 2553

หนังสือทั่วไป
424 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
685 หน้า ; 21 ซม.

ไฟพ่าย / 2553

นวนิยาย
616 หน้า
นวนิยาย
788 หน้า