สารนิพนธ์
(ก-ถ) 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
นวนิยาย
757 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
440 หน้า

ชาวกรง / 2553

หนังสือทั่วไป
424 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
364 หน้า
นวนิยาย
291 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
222 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
788 หน้า
นวนิยาย
726 หน้า
นวนิยาย
473 หน้า : ภาพประกอบ