นวนิยาย
496 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
366 หน้า ; 21 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ถ) 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
นวนิยาย
589 หน้า
นวนิยาย
538 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
595 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
397 หน้า
นวนิยาย
407 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
571 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
224 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
247 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
266 หน้า ; 21 ซม.