สารนิพนธ์
(ก-ถ) 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558

โกบี / 2552

นวนิยาย
528 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
480 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
488 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
671 หน้า
นวนิยาย
586 หน้า
นวนิยาย
531 หน้า
นวนิยาย
761 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.
นวนิยาย
744 หน้า
นวนิยาย
629 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม