Vocabulary Handbook / 2537

หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : แผนภูมิประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
51 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
58 หน้า ; 29 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ณ) 161 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2554
สารนิพนธ์
(ก-ณ) 161 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
66 หน้า ; 29 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ณ) 134 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2554
สารนิพนธ์
(ก-ฒ) 134 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554