หนังสือทั่วไป
71 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบ