หนังสือทั่วไป
(34), 241 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(142), (153), 57 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
398 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
32, 532 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทนำว่าด้วยสังคมและการเมืองไทย
  • 2475 การฏิวัติสยาม
  • การเมืองไทยหลัง 24 มิถุนายน 2475 : ประนีประนอมหรือขัดแย้ง
  • ลัทธิชาตินิยม-ลัทธิทหาร : รัฐบบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 2481-2487
  • การเมืองและเศรษฐกิจไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
  • ขบวนการเสรีไทยและการเมืองไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
หนังสือทั่วไป
(31), 273 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่