หนังสือทั่วไป
482 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(142), (153), 57 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
187 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
171 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
310 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
316 หน้า
หนังสือทั่วไป
340 หน้า
หนังสือทั่วไป
366 หน้า
หนังสือทั่วไป
147 หน้า