00000000000 / 2559

70 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน
Note: พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน
TOC:
 • พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา
 • พระพุทธพจน์ : แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
 • พระไตรปิฎก : ข้อควรรู้เบื้องต้น
 • ภาคหนึ่ง ความสำคัญของพระไตรปิฎก
 • สังคายนา การซักซ้อมทบทวนพุทธพจน์
 • ภาคสอง พระไตรปิฎกเข้ากันได้กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน
 • การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ในพระไตรปิฎก
 • สรุปสาระของพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม (เรียงตามลำดับเดิม)
28 หน้า : 21 ซม.
  ฉบับสองภาษาพิมพ์คร้ังแรก ธันวาคม 2559 พิมพ์แจกเป็นธรรมทานและมุทิตาสักการะในโอกาสที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาตารย์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
Note: ฉบับสองภาษาพิมพ์คร้ังแรก ธันวาคม 2559 พิมพ์แจกเป็นธรรมทานและมุทิตาสักการะในโอกาสที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาตารย์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
TOC:
 • คำปรารภ Introductory Remarks
 • ธุดงค์ : ทำอะไร ? ที่ไหน ? เพื่ออะไร ? Dhutanga : What to Do? Where? What for?
 • รู้จักธุดงค์กันนิด Getting to know a bit about dhutanga
 • พระธุดงค์เป็นอยู่ง่าย แต่ไม่ใช่ทำเรื่องง่าย ๆ A monk observing dhutanga lives a simple life, but by no means does he do simple things
 • ฉันครั้งเดียว ยากกว่าฉันมื้อเดียว Eating n only one session is harder than eating during only one meal time
 • ออกพรรษา รับกฐิน สิ้นฝน ออกจรดล ไปรุกขมูล With the conclusion of the rains retreat comes the reception of kathina robes; with the end of the rainy season comes th etraveling out to the roots of trees
 • ถือธุดงค์ มีอานิสงส์อะไร ? What are th ebenefits of observing dhutanga ?
 • นาฬิกาปลุกดังเกร๊งกร๊าง ตื่นขึ้นมา ตาสว่าง เดินถูกทางกันเสียที With the alarm clock going off loudly, it is about time to wake up with clear eyes and walk the right path
 • ภาคผนวก Addendum
 • บันทึกท้ายเล่ม Endnotes
 • บันทึกของผู้แปล Translator's Note
 • เกี่ยวกับผู้นิพนธ์ About the Author
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า
หนังสือทั่วไป
253 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ง) 135 หน้า ; 26 ซม.
  ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
Note: ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
TOC:
 • การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
 • บทที่ 1 นำเข้าสู่การศึกษา
 • บทที่ 2 มูลฐานหรือจุดกำเนิดของการศึกษา
 • บทที่ 3 สารัตถะของการศึกษา
 • บทที่ 4 มองการศึกษาในมิติต่างๆ
 • ความคิด : แหล่งสำคัญ ของการศึกษา
 • โยนิโสมนสิการ 10 วิธี
หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1.การสอนให้นักเรียนคิดเป็น และ แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์
 • 2.เก่ง และ ดี อย่างมีสุข
 • 3.หลานเรื่องรอหน้า ท้าทายการศึกษา
หนังสือทั่วไป
275 หน้า : ภาพประกอบสี
  พิมพ์เป็นธรรมทาน
พิมพ์เป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบสี