งานวิจัย
111 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
185 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
154 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ฌ), 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550