งานวิจัย
136 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า ; 24 ซม.
งานวิจัย
126 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา, รวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศษสนา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
ฉบับอัดสำเนา, รวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศษสนา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
หนังสือทั่วไป
ตาราง
    ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย, 2544
Note: ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย, 2544
งานวิจัย
70 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
322 หน้า 26 ซม.