Search results

9 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  พิมพ์เป็นธรรมทาน
พิมพ์เป็นธรรมทาน
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
Note: ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
หนังสือ

  ฉบับสองภาษา
Note: ฉบับสองภาษา
TOC:
 • อารัมภพจน์
 • ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
 • ลักษณะที่ 1 คำสอนเป็นกลาง ปฏิบัติสายกลาง
 • ลักษณะที่ 2 มีหลักการเป็นสากล
 • ลักษณะที่ 3 ถือสำคัญทั้งสาระและรูปแบบ
 • ลักษณะที่ 4 เป็นกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท
 • ลักษณะที่ 5 เป็นวิภัชชวาท
 • ลักษณะที่ 6 มุ่งอิสรภาพ
 • ลักษณะที่ 7 เป็นศาสนาแห่งปัญญา
 • ลักษณะที่ 8 สอนหลักอนัตตา
 • ลักษณะที่ 9 มองตามเหตุปัจจัย
 • ลักษณะที่ 10 เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐ ด้วยการฝึกฝนพัฒนา
 • ลักษณะที่ 11 เป็นศาสนาแห่งการศึกษา
 • ลักษณะที่ 12 ให้ความสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
 • ลักษณะที่ 13 ให้ตื่นตัวด้วยความไม่ประมาท
 • ลักษณะที่ 14 เห็นทุกข์ แต่เป็นสุข หรือ ทุกข์เพื่อเห็น แต่สุขเพื่อเป็น
 • ลักษณะที่ 15 มุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลชน
 • สรุป
 • บันทึกท้ายเล่ม