หนังสืออ้างอิง
23 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
268 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
1079 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ญ), 128 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547
หนังสืออ้างอิง
360 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฑ), 152 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(พธ.ม)--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(พธ.ม)--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547
หนังสืออ้างอิง
351 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
322 หน้า
หนังสืออ้างอิง
210 หน้า ; 21 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ฏ) 205 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศศ.ม)--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศศ.ม)--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
หนังสืออ้างอิง
480 หน้า