วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
99 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต--มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต--มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
หนังสืออ้างอิง
358 หน้า
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ฌ, 280 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
255 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
    พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
Note: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
งานวิจัย
ฌ, 134 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.