งานวิจัย
266 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
(x), 107 หน้า ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
(xiv), 89 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
(xiv), 135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
144 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
97 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
งานวิจัย
87 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
240 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
70 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 20 ซม.
งานวิจัย
515 หน้า : ตาราง
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547
งานวิจัย
(38), 262 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฌ), 269 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.