หนังสืออ้างอิง
200 หน้า ภาพประกอบ 30 ซม.
นวนิยาย
508 หน้า
นวนิยาย
246 หน้า
นวนิยาย
2เล่ม

ทางรัก 2546

นวนิยาย
2เล่ม
นวนิยาย

นวนิยาย

นวนิยาย
240หน้า
นวนิยาย
2เล่มจบ
นวนิยาย
238 หน้า 18 ซม.
นวนิยาย
340หน้า
หนังสืออ้างอิง
143 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551