หนังสืออ้างอิง
213 หน้า
    เอกสารการประชุมวิชาการ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอมิตี้ กรีน ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2546
เอกสารการประชุมวิชาการ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอมิตี้ กรีน ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2546
หนังสืออ้างอิง
240 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
212 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
ญ, 577 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
    ดรรชนีและภาคผนวก
ดรรชนีและภาคผนวก