หนังสืออ้างอิง
74 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
งานวิจัย
(ฉ), 154 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
80 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
230 หน้า : ภาพประกอบสี ; 35 ซม.
หนังสืออ้างอิง
88 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
120 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
496 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสืออ้างอิง
56 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
156 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
123 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.