หนังสืออ้างอิง
272 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
238 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
240 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
360 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
375 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
177 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
135 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
127 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
150 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
500 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม
งานวิจัย
(ก-จ)(4), 73 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.