หนังสืออ้างอิง
317 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซ.ม.
หนังสืออ้างอิง
192 หน้า : ภาพสีประกอบ
    ธนาคารออมสินจัดพิมพ์เทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ธนาคารออมสินจัดพิมพ์เทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
หนังสืออ้างอิง
105 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.