หนังสืออ้างอิง
399 หน้า : ภาพประกอบสี ; 32 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วัดพนัญเชิงวรวิหาร
 • พระอุณาโลม : สัญลักษณ์แห่งมหาบุรุษ
 • ประวัติเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
 • ย้อยอดีตอาณาจักรอยุธยา
 • คติเรื่องการสร้างพระศรีอาริตเมตไตรยโพธิสัตว์
 • พระพุทธรูปและศิลปวัตถุในวัดพนัญเชิงวรวิหาร
 • บรรณานุกรม
หนังสืออ้างอิง
150 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
703 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
196 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสืออ้างอิง
180 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสืออ้างอิง
395 หน้า : ภาพประกอบสี ; 32 ซม.
หนังสืออ้างอิง
696 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
320 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(5) 392 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชวัดมกุฏกษัติยาราม
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชวัดมกุฏกษัติยาราม
หนังสืออ้างอิง
773 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
งานวิจัย
77 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
94 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.