หนังสืออ้างอิง
200 หน้า ภาพประกอบ 30 ซม.
งานวิจัย
229 หน้า ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
280 หน้า : ภาพประกอบ ; 35 ซม.
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
หนังสืออ้างอิง
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
153 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
196 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
84 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(4), 664 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือ
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือตอนล่าง
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคอีสาน
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคกลาง
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน.
หนังสืออ้างอิง
128 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
784 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
42 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสืออ้างอิง
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550