หนังสืออ้างอิง
330 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. (ปกแข็ง)
นวนิยาย
205 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
204 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
261 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
218 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
306 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
336 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(ก-ถ)216 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(พธ.ม)--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(พธ.ม)--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นวนิยาย
520 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
424 หน้า