หนังสืออ้างอิง
400 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. + 1 CD-ROM
หนังสืออ้างอิง
399 หน้า : ภาพประกอบ
    รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ์ทูลเกล้าถวายสนองพระกรุณาธิคุณ ในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552
รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ์ทูลเกล้าถวายสนองพระกรุณาธิคุณ ในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552
หนังสืออ้างอิง
100 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
1232 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
194 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1372 หน้า ; 13 ซม.
หนังสืออ้างอิง
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
203 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
2843 หน้า
หนังสืออ้างอิง
176 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
3 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 31 ซม.
    เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
Note: เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.