หนังสือทั่วไป
238หน้า
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบสี:
หนังสือทั่วไป
75 หน้า : ภาพประกอบ
    คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
หนังสือทั่วไป
340 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
248 หน้า

แคนาดา 2548

หนังสือทั่วไป
435 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, บรรณานุกรม, ดรรชนี ; 23 ซม.
    เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกประกอบด้วย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิหลังของแคนาดา ส่วนที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าเที่ยว สถานที่น่าสนใจเป็นพิเศษจะมีหมายเลขกำกับให้นำไปเทียบกับหมายเลขในแผนที่ และส่วนที่สามข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว เป็นส่วนอ้างอิงข้อมูลในการเดินทาง โรงแรม ร้านอาห
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกประกอบด้วย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิหลังของแคนาดา ส่วนที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าเที่ยว สถานที่น่าสนใจเป็นพิเศษจะมีหมายเลขกำกับให้นำไปเทียบกับหมายเลขในแผนที่ และส่วนที่สามข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว เป็นส่วนอ้างอิงข้อมูลในการเดินทาง โรงแรม ร้านอาห
หนังสือทั่วไป
188 หน้า
หนังสือทั่วไป
367 หน้า
หนังสือทั่วไป
313 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
225 หน้า ; 21 ซม.